NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKBEHOUD per 19-03-2020

maandag 23 maart 2020
Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. Hieronder volgen de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling.  

Waarom is de regeling werktijdverkorting stopgezet?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de WTV; 
De WTV is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak; 
Het kabinet wil meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dat sneller doen dan binnen de ingetrokken WTV-regeling. 

Kan er nog WTV aangevraagd worden?
Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft een lopende WTV van kracht? En als er verlengd moet worden, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?
Als er al een toekenning WTV is verleend, dan blijft die vergunning van kracht. Als die na afloop van de geldende periode verlengd moet worden, moet er gebruik gemaakt worden van de NOW.

Er is WTV aangevraagd via de website daarvoor, maar er is nog geen antwoord verleend.  
Wat nu?  
Je krijgt nog bericht. De aanvraag WTV wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Er zal alsnog aanvullende informatie worden opgevraagd.

Wat houdt de NOW voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de werkeloosheidswet (WW);
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen;
Hiermee kunnen de werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen;
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging  (eventueel onder voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling?

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen de omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;
Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;
Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan een aanvraag NOW ingediend worden?
Momenteel kan dat nog niet. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zsm bekend gemaakt. De periode waarover tegemoetkoming gevraagd kan worden is daar niet afhankelijk van. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Hoe dien je een aanvraag NOW in?
De aanvraag NOW wordt aangevraagd bij het UWV.

Kan er ook een aanvraag NOW ingediend worden voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?
Ja, ook dat kan. De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever géén loondoorbetalingsplicht heeft. Bijvoorbeeld oproepkrachten. Ook uitzendbedrijven kunnen voor hun uitzendkrachten NOW aanvragen.

Kan er een WTV-aanvraag ingediend worden voor andere bijzondere omstandigheden dan corona?
Nee, de WTV-regeling is geheel ingetrokken.

Moet een werkgever het loon van een werknemer doorbetalen onder de NOW?
Ja, de werkgever is verplicht het loon van de werknemers geheel door te betalen.

Worden er door de werknemers WW-rechten verbruikt indien er gebruik gemaakt wordt van de NOW?
Nee, de werknemers verbruiken géén WW-rechten. De NOW staat los van de WW.

Verplichting voor de werknemers om te stoppen met werken onder de NOW?
Dit is géén voorwaarde voor de NOW. De werkgever maakt met de werknemers afspraken of er voor hoeveel er gewerkt wordt en waar, thuis of op de werkplek.
Update 23-03-2020: Naar verwachting zou de aanvraag NOW vanaf 25-03-2020 werkende zijn.

Bron: www.rijksoverheid.nl  

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn