UPDATE NOW (2e tranche) 11-05-2020

dinsdag 12 mei 2020
Op vrijdag 1 mei jl. heeft minister Koolmees met een brief de 2e tranche van wijzigingen in de NOW bekend gemaakt. Onder meer is verduidelijkt:

Dividenden en bonussen
Er is hier nadere regelgeving over gemaakt. Het groepshoofd dien te verklaren dat er binnen de groep over 2020 geen bonussen/dividenden worden uitgekeerd en geen eigen aandelen ingekocht worden tot en met de datum waarop de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

Een uitzondering geldt wanneer een onderdeel op grond van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst verplicht is om dividend uit te keren.

Controle en openbaarheid
Vooralsnog moet de definitieve afrekening van de NOW gecontroleerd worden door een accountant. Op dit punt is nog steeds overleg gaande tussen de NBA en het ministerie. Door de aanvraag geeft iedere onderneming automatisch toestemming dat de gegevens van zijn NOW-subsidiedossier openbaar zijn.

Groeps- concernverhoudingen
Bepaald is dat een personeels BV buiten beschouwing moet blijven indien in die personeels BV enkel het management van de groep begrepen zit.

Het kabinet heeft op 24 april jl. bekend gemaakt dat zij zes nieuwe belastingmaatregelen treffen om met name ondernemers te ondersteunen. Hierbij een kort overzicht van deze nieuwe maatregelen.

NOW en ontslag(verbod)
Werkgevers die gebruik maken van de NOW mogen vanaf juni 2020 werknemers voor ontslag aandragen, zonder een boete in de NOW sfeer.

Op dit moment mogen werkgevers die gebruik maken van de NOW regeling geen werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Onlangs heeft minister Koolmees aangegeven dat het kabinet de NOW regeling gaat verlengen, maar dat der boete op het ontslaan van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen dan verdwijnt. Het kan immers noodzakelijk zijn dat een bedrijf gaat herstructureren. Zodoende kan ontslag van bepaalde werknemers noodzakelijk zijn om andere banen in het bedrijf te behouden. Hierbij wordt dan wellicht een eis van verplichte omscholing van werknemers opgelegd.

Juni 2020
Minister Koolmees heeft aangegeven dat het kabinet vanaf juni 2020 met een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven komt. Ze zijn thans nog druk doende dit tweede pakket vorm te geven.

Eveneens is op 8 mei jl. het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 22 april jl. geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn onderstaande maatregelen toegevoegd:

• Termijn indienen teruggaaf EB en ODE (onderdeel 2.5);
• Gebruikelijk loon (onderdeel 6.3);
• Werkkostenregeling (onderdeel 6.4);
• Urencriterium (onderdeel 8.2);
• Fiscale reserve (onderdeel 8.3);
• Eigenwoningrente (onderdeel 11).

De uitwerking en inhoud hiervan is al eerder uiteengezet.

Het besluit kun je inzien via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043492/2020-05-09

De verlaging van het gebruikelijk loon 2020 is als volgt uitgewerkt:

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen. Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voorwaarden: 
1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
2. Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de NOW-regeling. Een eventuele uitkering op grond van de Tozo-regeling vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon;
3. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Deze goedkeuring kan meebrengen dat het loon van de AB-werknemer lager is dan € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer.

Deze goedkeuring leidt niet tot een hoger gebruikelijk loon en de wettelijke mogelijkheden blijven gelden om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn